Персональний сайт
Новицького Віктора Володимировича

Судинні інновації на благо народу України та бійців АТО


Розробка та застосування інноваційних моделей гідро-гемодинаміки в боротьбі з хворобою номер 1 в світі – серцево-судинними захворюваннями – один з основних напрямків співпраці у науковій сфері відділу аналітичної механіки Інституту математики НАН України та Наукового центру «Істина Veritas”.
Наукова співпраця та апробація у медичній практиці теоретичних моделей патологічної перебудови судинного русла, розроблених д.ф.-м.н., професором Новицьким В.В. та д.м.н. Лущик У.Б., яка розпочалася у 1996 році і продовжується до сьогодні, дозволила напрацювати нові технології судинної діагностики та не хірургічних методів лікування – технології судинних інновацій.
За 18 років напрацьовано 3 основні технології судинних інновацій, які базуються на законах гідро-гемодинаміки, сучасних математичних моделях та медичних практиках патологічних та саногенних  перебудов гемодинаміки:

1.    Технологія судинного скринінгу, яка сьогодні запатентована та зареєстрована в Україні.
Складається з технічного, програмного та методологічного комплексу. Технічний комплекс має декілька версій для візуалізації та отримання зображення найдрібніших судин організму. Ці програмні версії грунтуються на сучасних інноваційних підходах до аналітичної обробки зображень. Друга версія програмного забезпечення розроблялася у співдружності з Інститутом кібернетики НАН України та була профінансована грантом НАН України в 2009 році. Третя версія програмного забезпечення була профінансована Центром інноваційних медичних технологій «Верітас IТ Мед» в 2012-2014 роках.
Технологія потребує подальшого фінансування для реєстрації її на міжнародному рівні.
Розроблена інноваційна  Технологія судинного скринінгу стала реальним інструментом раннього виявлення та ефективного лікування серцево-судинних захворювань  як органічного так і психо-емоційного генезу. Саме тому вона виявилася ефективною при лікуванні та реабілітації учасників Майдану та  бійців АТО, оскільки дозволяє захистити  від критичних судинних станів  на глобальному рівні, та відкорегувати стан артеріо-венозної рівноваги у мозку та при ампутації на рівні культі чи протезованих кінцівок.

2.    Технологія ангіомаркерів – нова інноваційна технологія виявлення розбалансувань серцево-судинної системи, яка базується на технології допплерографії магістральних та периферичних артерій та вен різних судинних басейнів.
Технологія вирощувалася з 1981 року, запатентована в 1995 році та потребує подальшого фінансування для довершення та реєстрації її на національному та міжнародному рівнях.

3.    Технологія ангіотерапії – відновлення адекватного кровопостачання органів та систем. Вона базується на сучасних моделях гемодинаміки та  динамічних моделях синхронності функціонування різних сегментів серцево-судинної системи та різних характеристиках судинного русла – запропоновано близько 30 важливих для практики лікування характеристик функції судинної стінки, еластичності  судинного кровопроводу та напору потоку крові.

Застосування цих всіх вищенаведених технологій судинного скринінгу є необхідною умовою успішності нейрореабілітаційного процесу, коли відновлення адекватного кровозабезпечення стало невід’ємною умовою задовільної роботи органів та організму хворих та поранених в АТО.

Список літератури


1.    Новицький В.В., Лущик У.Б. Некоторые вопросы практического применения математических моделей гемодинамики / Материалы VI Международного симпозиума по транскраниальной допплерографии и электорофизиологическому мониторированию “Ишемия мозга”, Санкт-Петербург, 1997. (0,05)

2.    Новицький В.В., Лущик У.Б. Історія виникнення та розвитку ультразвукової діагностики артерій та вен головного мозку / Матеріали Міжнародної науково–практичної медичної конференції “Проблеми УЗГД в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії та педіатрії”. – Київ, 2000. (0,2)

3.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Носач Л.В., Браницька Н.С. Кількісно-якісний підхід в аналізі УЗГД. Методика клінічної інтерпретації / Там же. – Київ, 2000. (0,1)

4.    Новицький В.В. Особливості гемодинаміки мозку як гідродинамічної системи / Там же. – Київ, 2000. (0,05)

5.    Новицький В.В., Лущик У.Б. Перспективи та необхідність застосування транскраніального скенування судин мозку / Там же. – Київ, 2000. (0,05)

6.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Сириця Н.В., Рубаніста М.Є. Лущик Н.Г., Брожина Н.Б., Станівчук О.О. Індивідуальний підхід до застосування гемодинамічної корекції / Там же. – Київ, 2000. (0,1)

7.    Новицький В.В. Нелінійність математичної моделі застосування ліків у комбінаціях / Там же. – Київ, 2000. (0,05)

8.    Новицький В.В. Проблеми УЗГД в дослідженні венозної патології мозку та їх вирішення в неврології, психіатрії і педіатрії / Матеріали I Міжнародної конференції. – К., 2000. – С.60.

9.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Рубанистая М.Е. Алексеева Т.С., Браницкая Н.С. Ангиоархитектоника церебральных сосудов: гемодинамические аспекты формирования сосудистой мозговой недостаточности / Тезисы докладов VIII международной конференции “Современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине” Ангиодоп — 2001, Сочи, 2001. (0,2)

10.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Рубаніста М.Є., Лущик Н.Г., Браницька Н.С., Станівчук О.О. Необхідність УЗГД ¬ контролю в умовах реанімації та нейрореанімації / Матеріали II міжнародної науково-практичної медичної конференції “Нові підходи в застосуванні УЗД артерій і вен мозку та кінцівок”. – Київ, 2001. (0,1)

11.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Рубаніста М.Є., Алексєєва Т.С., Браницька Н.С. Нейровізуалізуючі методики оцінки церебральної ангіоархітектоніки  /  Там же. – Київ, 2001.

12.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Рубаніста М.Є., Лущик Н.Г., Чемезова С.В., Браницька Н.С. Особливості гемодинаміки у хворих в коматозному стані після перенесеної клінічної смерті  / Там же. – Київ, 2001. (0,1)

13.    Novyc'kyy V.V., Lushchyk U.B. Ultrasound mikroscope – the new field in ultrasound diagnostics. Ультразвуковий мікроскоп – новий напрямок в ультразвуковій діагностиці / Selected papers from the International Conference on optoelectronic Information Technologies, Proceedings of SPIE, vol. 4425, 2001. (0,5)

14.    Novyc'kyy  V.V., Lushchyk U.B. Modern problems of technical progress and methodological support in medicine. Сучасні проблеми технічного прогресу та медичних методик в медицині / Там же. – 2001. (0,5)

15.    Novyc'kyy V.V., Tsitsyura N.S., Lushchyk U.B. Mathematical simulations of hemodynamical processes and medical technologies. Математичне моделювання гемодинамічних процесів та медичні технології / Там же. – 2001. (0, 5)

16.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Рубаниста М.Е., Станивчук А.А., Станивчук Т.А. Нейрореабилитация больных после длительного коматозного состояния / Труды. IX международная конференция “Новые информационные технологии в медицине и экологии”, Гурзуф, 2001.

17.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Браницкая Н.С., Алексеева Т.С., Францевич К.А. Значение типа ангиоархитектоники церебральных сосудов для клинико–гемодинамической интерпретации и тактики ведения сосудистых больных / Тезисы докладов IX международной конференции “Современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине” Ангиодоп – 2002”, Сочи, 2002. (0,15)

18.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Браницкая Н.С. Возможности колоризации и интеллектуальной обработки ультразвукового сканирующего изображения (прижизненная гистология органов и систем) / Там же. – Сочи, 2002. (0,15)

19.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Браницька Н.С. Перспективні напрямки розвитку і удосконалення апаратного забезпечення та методики УЗДГ артеріального та венозного церебрального русел організму / Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології в діагностичних дослідженнях”, Дніпропетровськ, 2002. (0,3)

20.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Браницька Н.С. Можливості колоризації та інтелектуальної обробки ультразвукового скенуючого зображення (прижиттєва гістологія органів та систем) / Там же., 2002. (0,3)

21.    Новицкий В.В., Алексеева Т.С., Браницька Н.С., Лущик У.Б., Францевич К.А. Деякі сучасні математичні моделі гемодинаміки / В кн.: Праці Інституту математики НАН України. Том 44: Вопросы механики и ее приложений. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2002. (0,44)

22.    Новицкий В.В., Алексеева Т.С., Браницька Н.С., Лущик У.Б., Францевич К.А. Моделі гемодинаміки в різних ангіоархітектонічних системах / Там же, 2002. (0,44)

23.    Новицький В.В. Модель приватного медичного закладу / В кн.: Сучасні тенденції застосування передових медичних технологій у клініці та в лікувальній практиці. Матеріали III міжнародної наукової медичної конференції. – Київ, Істина, 2003. (0,05)

24.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Алексеева Т.С., Францевич К.А., Браницька Н.С. Функциональная ангиоархитектоника мозга при использовании различных методик нейровизуализации / Там же, 2003. (0,2)

25.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Ткаченко Є.М., Колосова Ю.О., Францевич К.А. Ультразвукові скеновані зображення: пріжіттєва гістологія органів та систем із застосуванням ефекту адекватної колоризації /  Там же, 2003. (0,2)

26.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Ткаченко Є.М., Браницька Н.С. Алексеева Т.С. Значення колоризації ультразвукових скенованих зображень прижиттєвому дослідженні мікро циркуляції органів та систем /  Там же, 2003. (0,2)

27.    Новицкий В.В., Браницкая Н.С. Нахождение объемной плотности крови для сосуда как тела вращения / Киев, НТУУ КПИ, Электроника и связь, № 18, 2003. (0,2)

28.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Ткаченко Є.М. Колоризация ультразвуковых сканированных изображений / В кн.: Современное состояние методов неинвазивной диагностики в медицине. X Международная научная конференция “АНГИОДОП – 2003”. – Сочи, 2003. (0,1)

29.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Браницька Н.С., Алексеева Т.С., Францевич К.А. Функциональная ангиоархитектоника церебральных артерий и математические модели гемодинамических перестроек кровоснабжения / Там же, 2003. (0,05)

30.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Алексеева Т.С., Браницька Н.С., Францевич К.А. Прикладная ангиоархитектоника в интерпреитации различных методик нейровизуализации / Там же, 2003. (0,5)

31.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Алексеєва Т.С. Прикладні аспекти застосування сучасної діагностичної апаратури у вивченні цереброваскулярної патології / В кн.: Матеріали III з’їзду нейрохірургів України, Алушта, 2003. (0,05)

32.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Ткаченко Є.М. та інш. Колоризація ультразвукових скенованих зображень (прижиттєва гістологія органів та систем) (монографія) / Київ, УНМЦУЗМД “Істина”, 2003. (2,5)

33.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Алексеева Т.С. и др. Аналитические аспекты индивидуальной гемодинамической коррекции в ангионеврологии (монография) / Київ, УНМЦУЗМД “Істина”, 2003. (5,0)

34.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Браницкая Н.С. Математическая модель применения лекарств в комбинациях / Киев, НТУУ КПИ, Электроника и связь  № 19, 2003. (0,2)

35.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Колосова Ю.А. Неинвазивный метод диагностики нарушений микроциркуляции путем видеозахвата на монитор капилляроскопической картины ногтевого ложа пальцев кисти / Новые методы диагностики. Киевский научно-методический центр ультразвуковой медицинской диагностики “Истина”, октябрь 2003. – 61–63.

36.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Колосова Ю.О. Відеозахоплення зображення при капіляроскопічному дослідженні / Український науково-методичний центр ультразвукової медичної діагностики “Істина”. – Київ, НТУУ “КПІ”, III  науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи”, 20 – 21 квітня, 2004. – С. 160.

37.     Новицький В.В., Лущик У.Б., Ткаченко С.М., Колосова Ю.О., Францевич К.А. Ультразвукові скановані зображення: прижиттєва гістологія органів та систем із застосуванням ефекту адекватної колоризації / Там же. 2004. – С. 161.

38.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Алексєєва Т.С. Сучасні аспекти діагностики церебральних дизгемій / Другий український конгрес фахівців з ультразвукової діагностики. Науково-методичний центр УЗМД “Істина”. – Київ, 2004. – С.98.

39.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Алексєєва Т.С., Браницька Н.С., Францевич К.А., Цвигун С.Г. Прикладные аспекты применения типов ангиоархитектоники в оценке сосудистой патологии мозга у больных дискуркуляторной энцефалопатией / Лікарська справа № 5–6. – 2004. – С.44–49.

40.    Новицкий В.В., Лущик У.Б., Алексєєва Т.С. Гемодинамически контролируемые аспекты эффективного применения вазоактивных средств в ангионеврологии / Ліки України. – № 6(83). – 2004. – С.68.

41.    Новицький В.В., Лущик У.Б. Прикладна гідро-гемодинаміка в дослідженні судинної системи людського організму / III International Conference on Optoelectronic information Technologies “PHOTONICS–ODS 2005”. Ukraine, Vinnytsia, VNTU 27–28 April, 2005.

42.    Лущик У.Б., Новицький В.В. Деякі аспекти прикладної гемодинаміки в епоху прижиттєвих візуалізуючих технологій (Клінічна інтерпретація та прогнозування гемодинамічних перебудов під контролем сучасних методів дослідження судинної системи організму).(монографія) – К., 2005. – 136 с.

43.    Лущик У.Б., Новицький В.В., Лущик Н.Г., Бабий И.П., Алексеева Т.С. Современные возможности целостной функциональной оценки артериовенозного равновесия в замкнутой сосудистой системе на макро– и микроуровне (популярная функциональная ангиология: от магистральных артерий через капилляры к магистральным венам). – К.: МЧП НМЦУЗМД «Истина», 2006. – 120 с.

44.    Новицький В.В., Лущик У.Б., Бабій І.П., Лущик Н.Г.,         Алексєєва Т.С., Шахова М.С. Логіка функціонування живої системи: місце гемодинамічного фактора в єдиній  ієрархічній реакції живої системи у хворих психоневрологічного профілю / Сучасні проблеми неврології і психіатрії, матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 30–31 жовтня. – 2008. – С.59.

45.    Лущик У.Б., Протасов А.Г., Новицький В.В. Сучасні технології дослідження серцево-судинної системи: чому не зменшуються показники захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – 10 (95). – С. 14–19.

46.    Лущик У.Б., Новицький В.В., Бабій І.П., Рябець Л.С., Алексєєва Т.С., Лущик Н.Г. Сучасні інноваційні технології в аналітичних підходах до скринінгу серцево-судинної системи на мікрорівні: цифровий оптичний капіляроскоп // Винахідник і раціоналізатор. – 2009. – 10 (95). – С. 20–27.

47.    Лущик У.Б., Новицький В.В., Бабій І.П.,  Лущик Н.Г. Математичні моделі відновлення функції живої системи / Український математичний конгрес. – 2009. – 6 с.

48.    Лущик У.Б.,  Новицький В.В. Сучасні медичні технології в аналітичній ангіології. Навчальний посібник. – К., 2011. – 135 с.
49.    Lushchyk U.B., Novytskyy V.V. An algorithm of convulsive teactions of the living system at multidisciplinary approach / Nonlinear analysis and applications 2nd  International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine, 4–6 April, 2012, Ukraine, Kyiv. – P. 66.
50.    Лущик У.Б.,  Бабій І.П., Тітенко Т.М., Новицький В.В., Стукалін ВО., Лущик НГ., Леонова В.В., Приз А.М. Інноваційні вектори нейрореабілітації. Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині.(монографія). – К.: НЦ «Істина», 2012. – 244 с.

51.      Новицький В.В., Зінчук М.О., Приз А.М. Канонічна фробеніусова форма матриць механічної аналогії динамічних систем парного порядку / Нелінійні коливання. – 15. – № 2. – Київ, 2012. – С. 20-23.

52.    Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Igor P Babii, Nadiya G Lushchyk, Lyudmyla S Riabets
Predictive and preventive strategies to advance the treatments of cardiovascular and cerebrovascular diseases: the Ukrainian context
October 2012. http://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-0-0&searchType=EASY_CDA&queryText=Viktor+V+Novytskyy&submit


53. Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Igor P Babii, Nadiya G Lushchyk, Olena V Babyuk, Andriy O Kovpak, Ivanna I Legka
Monitoring brain functioning with evident based IT-technologies with feedback control
February 2014. http://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-0-0&searchType=EASY_CDA&queryText=Viktor+V+Novytskyy&submit
54. Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Igor P Babii, Lyudmyla S Riabets, Oleg P Kolomiychuk, Ivanna I Legka
Screening of vascular pathologies – evidence-based monitoring of prevention efficiency
February 2014. http://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-0-0&searchType=EASY_CDA&queryText=Viktor+V+Novytskyy&submit
55. Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Igor P Babii, Lyudmyla S Riabets, Oleg P Kolomiychuk, Ivanna I Legka
Screening of vascular pathologies – evidence-based monitoring of prevention efficiency
February 2014. http://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-0-0&searchType=EASY_CDA&queryText=Viktor+V+Novytskyy&submit

56. Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Igor P Babii, Nadiya G Lushchyk, Olena V Babyuk, Valentina V Leonova, Ivanna I Legka
A project of harmonious health renewal in psychoneurological patients on the basis of the personalized algorithms for treatment and rehabilitation
February 2014. http://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-0-0&searchType=EASY_CDA&queryText=Viktor+V+Novytskyy&submit
57. Ulyana B Lushchyk, Viktor V Novytskyy, Rostislav V Bubnov, Ivanna I Legka, Andriy O Kovpak
IT- technology for vascular monitoring as an evidential base in prevention and prediction of a vascular pathology
February 2014. http://www.springer.com/?SGWID=0-102-24-0-0&searchType=EASY_CDA&queryText=Viktor+V+Novytskyy&submit

Патенти.
•  Спосіб оцінки регіональної ангіоархітектоніки. Патент №67707 А від 31.12.03
•  Спосіб оцінки сірошкального сканованого зображення. Патент №67708 А від 31.12.03
•  Спосіб нейрореабілітації хворих на апалічний синдром. Патент №72725 А від 31.12.03
•  Спосіб оцінки порушень мікроциркуляції в нормі та при патології у людей різного віку за допомогою методу капіляроскопії. Патент №67709 А від 31.12.03
•  Спосіб використання композицій лікарських засобів для корекції артеріовенозного дисбалансу. Патент №72868 А від 31.12.03
•  Спосіб лікування судомного синдрому. Патент №71505 А від 31.12.03
•  Прилад для реєстрації капілярного кровотоку. Патент №22944 від 25.05.07
•  Прилад для реєстрації капілярного кровотоку (Росія). Патент №2367340 від 20.09.09.          Зареєстрована технологія судинного скринінгу.

1.    Патент на корисну модель № 8505 «Пристрій для проведення судинного скринінгу». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі  11.11.2013 р.
2.    Свідоцтво про Державну реєстрацію № 13881/2014. Медичний виріб «Комплекс судинного скринінгу «Angio Veritas TM micro».